Gun kinderen hun eigen label!

#eigenlabel

De raad vindt het belangrijk dat het accent in de jeugdzorg ligt op de vraag welke hulp en maatschappelijke arrangementen nodig zijn voor participatie van jongeren die een beroep doen op  zorg en ondersteuning. Zo kan worden voorkomen dat de medische benadering de eerste op enige stap in het hulptraject vormt.

De gezondheidsraad pleit voor de zogeheten Rehabiliteitsbenadering (IRB), gericht op participatie in verschillende maatschappelijke domeinen, denk aan de school en voor de Individuele Plaatsing en Steun (IPS) methode, die gericht is op het vinden van betaald werk.

Meten met participatie uitkomstmaten

De raad vindt de nadruk op herstel en door de patiënt zelf gestelde participatiedoelen een waardevolle aanvulling op de meer op stoornissen en klachten gerichte geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het verdient aanbeveling om in de GGZ meer gebruik te maken van participatie-uitkomstmaten.

Collectieve contextuele aanpak

Volgens de raad vraagt participatiebevordering niet alleen om de behandeling van individuele mensen, maar ook om geschikte begeleiding en arrangementen in de maatschappelijke sectoren waar de participatie moet plaatsvinden, denk aan het gezin, de school en het werk. Dat betekent dat ook scholen, werkgevers en de overheid een bijdrage kunnen leveren. Zo is de benadering ‘Begeleid leren’ op scholen een goed initiatief, net als diverse vormen van coaching en de inclusieve arbeidsorganisatie.

Zie voor de rapporten:

Participatie van jongeren met psychische problemen, Gezondheidsraad, juli 2014

http://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/optimale-gezondheidszorg/participatie-van-jongeren-met-psychische

ADHD; Medicatie en maatschappij, Gezondheidsraad, juli 2014

http://www.gezondheidsraad.nl/nl/search/adhd%20en%20medicatie

Een nieuwe generatie van moeilijke kinderen?

Het aantal kinderen in Nederland met een officiële diagnose voor een psychiatrische stoornis is in de laatste jaren explosief gestegen[1]. Denk aan diagnoses voor ADHD, PDD-NOS, Anti-Sociaal, Manisch-depressief, ADD, Borderline, Bipolair en nog vele andere stoornissen.

  • De vraag is: Zegt dat iets over onze kinderen of over onze maatschappij?

Betekent het dat onze kinderen moeilijker geworden zijn? Of dat zij het in deze tijd en maatschappij moeilijker hebben om tot hun recht te komen en goed te kunnen participeren? De vraag is dan; is dat erg, hoe komt dat en wat kunnen wij daar aan doen?

[1] http://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/optimale-gezondheidszorg/participatie-van-jongeren-met-psychische

 

Een diagnose mag een kind niet belemmeren

Wanneer een diagnose een kind verder helpt en belemmeringen oplost, dan kan niemand daar iets op tegen hebben. Maar wanneer een diagnose juist belemmeringen veroorzaakt, waardoor een kind niet goed kan participeren in onze samenleving, dan lijkt het niet verstandig te vroeg, te snel en te hard een uitsluitend medische diagnose te geven.

Er kleeft namelijk een aantal belangrijke nadelen aan het ‘bestempelen’ van kinderen met een psychiatrische diagnose. Klik hier voor een schets van deze nadelen. 

Kinderen leven in veranderende tijdgeest

Hoe komt het nu dat we in deze tijd zo’n enorme toename van kinderen met psychiatrische diagnoses zien? Dat is een complexe vraag omdat veel factoren daar invloed op hebben. Denk aan veranderende opvoedstijlen, onderwijssystemen, overheidsbeleid, visies vanuit de wetenschap, nieuwe media-ontwikkelingen en een actieve farmaceutische industrie.

Toch is het wel belangrijk je daar enigszins in te verdiepen, zodat je meer inzicht krijgt in alle krachten die meespelen in dit veld. Klik hier voor een beschrijving van de oorzaken.