Gun kinderen hun eigen label!

#eigenlabel

Websites voor ouders:

Vereniging Balans

Website van de Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis, zoals ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS. 

Kleuren-Wijs

Kleuren-Wijs wil je niet vertellen hoe je het dan nu volgens deze methode 'goed' 'moet' 'doen'. Kleuren-Wijs wil als een liefdevolle en begripvolle ouder naast je staan en je ondersteunen tijdens jouw ontdekking om de verbinding weer te herstellen met je eigen hart en eigenwaarde.

  • Vanuit je eigenwaarde je ruimte in nemen in plaats van vanuit angsten.
  • Vanuit je hart leren omgaan met emoties in plaats van vanuit veroordeling.
  • Vanuit je hart daadkrachtig zijn en je leven creëren in plaats van vanuit het hoofd en zekerheden.
  • Vanuit je hart jezelf accepteren in plaats van vanuit je hoofd opleggen hoe je zou moeten zijn.
  • Vanuit je hart leren communiceren in plaats van vanuit de machtspatronen, die leiden tot leugens, intriges, spelletjes, pesten, discriminatie.
  • Leren kijken naar jezelf en de ander met de ogen van je hart in plaats van normerende ogen. Vanuit je hart leren zien wat je beperkingen en je kwaliteiten zijn in plaats van wat je denkt wat je beperkingen en je kwaliteiten zijn.

Fonds Psychische Gezondheid

Website van het Fonds Psychische Gezondheid. Het fondsfinanciert wetenschappelijk onderzoek en zorgprojecten. Hun doel is nieuwe en betere behandelmethoden mogelijk te maken. Zij willen mensen met psychische problemen en hun naasten uitzicht bieden op een beter leven.

Centrum Jeugd en Gezin 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind

Landelijk Platform GGz 

Het Landelijk Platform GGz is de koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de ggz

Steunpunt Passend Onderwijs 

Het Steunpunt Passend Onderwijs van 5010 geeft informatie over passend onderwijs aan ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte.

Iederin 

Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Kanjertrainingen 

Scholen kunnen met de Kanjertraining op een effectieve manier zorgen voor een veilig klimaat waarin leerlingen respectvol met elkaar omgaan. Daarnaast kunnen ouders met hun kind de Kanjertraining volgen.

Kindertelefoon 

Als uw kind met anderen wilt praten.

Landelijke Ouderraad

De Landelijke Ouderraad is er voor alle ouders met schoolgaande kinderen en biedt een landelijk informatiepunt.

Bureau Jeugdzorg 

Bureau Jeugdzorg de toegangspoort is voor de gehele jeugdzorg

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie 

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een landelijke netwerkorganisatie waarin men samenwerkt aan de wetenschappelijke onderbouwing van het dagelijkse werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie

Kinderombudsman

De Kinderombudsman adviseert het Nederlands parlement en organisaties en maakt mensen bewust van de kinderrechten

Kinderrechtencommissariaat

De Vlaamse pleitbezorger van kinderrechten, opgericht door het Vlaams Parlement