Gun kinderen hun eigen label!

#eigenlabel

Boeken voor de wetenschap

 

vertrouwopjeintuitieVertrouw op je intuïtie is vanuit een moederhart geschreven, uit het hart van Wendy Teeuwen, moeder van drie kerngezonde zoons.

Haar eerlijke en openhartige verhaal, zoals zij het heeft beleefd, deelt ze in dit boek. Zij hoopt hiermee een verandering teweeg te kunnen brengen door mensen – ouders, opvoeders, leerkrachten, pedagogische instanties – wakker te schudden. Door kinderen niet bij het eerste afwijkende gedrag dat ze vertonen een label te geven, een etiket waar ze nooit meer vanaf komen.

Lees en bestel via http://www.vertrouwopjeintuitie.nl/

andersbekeken

 

Psychodiagnostiek anders bekeken: kritieken op de DSM

Een pleidooi voor functiegerichte diagnostiek

Auteur: Stijn Vanheule
Faculteit Psychologie & Pedagogische Wetenschappen
Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie
Universiteit Gent
Uitgeverij: LannooCampus
Uitgave: 2015
EAN: 9789401421225

Om psychische problematieken te diagnosticeren, gebruiken hulpverleners veelal de dsm-5 of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, een handboek dat wordt uitgegeven door de American Psychiatric Association. In Psychodiagnostiek anders bekeken stelt psychoanalyticus Stijn Vanheule dat de wetenschappelijke waarde van de dsm-5 echter sterk wordt overschat.

Lees en bestel via Lannoo.be

kindvanonzedromenHet kind van onze dromen

Auteur: dr. Bruno vanobbergen
Kinderrechtencommissaris België
Uitgeverij: LannooCampus
Uitgave: 2014
EAN: 9789401418478
 
Hét kind bestaat niet. En toch worden we elke keer opnieuw aangetrokken door de idee van het gemiddelde kind.
Statistieken, percentielen, ontwikkelingsschema's ... het zijn de instrumenten bij uitstek waarmee we kinderen vandaag in kaart brengen. Interessanter dan te focussen op het gemiddelde, is om aandacht te besteden aan de veelheid aan beelden van kinderen die er vandaag bestaan.
 
 

kompasKompas kinder- en jeugdpsychiatrie

Auteur: Prof. Dr. F. (Frits) Boer & Frank Verhulst
Uitgave: 2014
EAN: 9789058982674
 

In 2015 is de jeugdzorg ingrijpend veranderd. Zij moet zo dicht mogelijk bij het kind of de jongere worden georganiseerd, zo kort mogelijk duren en zo licht mogelijk zijn. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. 
Veel jongeren met problematisch gedrag zijn inderdaad gebaat bij betrekkelijk lichte en kortdurende zorg. Maar er is een groep die daarmee niet geholpen is en die gespecialiseerde zorg

Lees en bestel via Bol.com

 

PretparkgeneratieDe pretpark generatie

Auteur: Prof. Aryan van der Leij. 
Emeritus Hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam.
Uitgeverij: Nijgh & van Ditmar
Uitgave: 2013
ISBN: 9038896549

Kinderen en jongeren van nu zijn vrijer en assertiever dan in vorige generaties. Maar de keerzijde van die ‘opvoeding’ is ook steeds duidelijker merkbaar in de samenleving. Aryan van der Leij, gedragswetenschapper en tevens vader van kinderen in twee generaties, houdt ons een heldere spiegel voor.
De pretparkgeneratie staat model voor de manier waarop we tegenwoordig met elkaar en vooral met onszelf en onze kinderen omgaan: alles moet leuk zijn, en gericht op een directe bevrediging van de eigen lust. Dat in tegenstelling tot vroeger, toen juist fatsoen en gemeenschapszin hoog in het vaandel stonden.

Klik hier voor hoofdstuk 11: Buitenbeentjes

In elke samenleving lopen personen rond die, om een of andere reden, afwijken van de 'mainstream': de buitenbeentjes. De vraag is of de pretparkcultuur bijdraagt aan de manifestatie en toename van het aantal 'buitenbeentjes'.

Lees en bestel hier via www.bol.com

 

Verbeter de wereld begin bij de opvoedingVerbeter de wereld begin bij de opvoeding

Auteur: Micha de Winter
Uitgeverij: SWP
Uitgave: maart 2011
ISBN: 9789088501876

De manier waarop kinderen worden grootgebracht heeft niet alleen invloed op hun eigen leven, maar ook op de manier waarop samenlevingen functioneren. Beroemde pedagogen, zoals Dewey, Montessori en Freire legden een direct verband tussen de sociale en politieke misstanden uit hun tijd en de manier waarop kinderen werden opgevoed. Aan de analyse ontleenden ze de ambitie om met behulp van pedagogische hervormingen de wereld te verbeteren. Om allerlei reden is het tegenwoordig echter niet meer hip om opvoeding en de toestand in de wereld met elkaar te verbinden.

Lees en bestel hier via www.bol.com

Betere mensen, over gezondheid als keuze en koopwaar

Auteur: Prof. Dr. Trudy Dehue

beteremensen

Uitgeverij: Augustus
Uitgave: 2014
ISBN: 978 90 450 2557 5

Betere mensen laat zien dat wetenschappelijk onderzoek de werkelijkheid eerder vormgeeft dan dat ze haar ontdekt. Er is veel meer openheid nodig over de manieren waarop wetenschap de realiteit creëert, betoogt Trudy Dehue, omdat ze het leven anders vóór anderen, maar niet met hen maakt. Het onderzoek naar ADHD bij volwassenen en het ontwerp van nieuwe hersentechnologie dienen als centrale voorbeelden in een pleidooi voor het behoud van variatie in typen wetenschap, omwille van het behoud van variatie in typen mensen.

Lees en bestel hier via www.bol.com

Afscheid van Autisme en ADHD

cover-afscheid-van-autisme-en-adhd-350x485Auteur: prof. dr. Pieter Duker
Uitgeverij: Notitia
Uitgave: juni 2004
ISBN: 9789 0820 7320 1

In toenemende mate raken ouders, leerkrachten en hulpverleners verontrust over het gemak waarmee steeds vaker kinderen een diagnose als autisme, Asperger of ADHD toegekend krijgen. Die verontrusting is volkomen terecht.

Het maakt van deze kinderen feitelijk psychiatrische patiënten! En bovendien berust zo’n diagnose vrijwel altijd op drijfzand.

Het is geen psychiatrische ziekte, maar een bijzondere variant van prikkelverwerking die ten grondslag ligt aan de problemen in de opvoeding van en het onderwijs aan deze kinderen. Met deze benadering en de praktische uitwerking daarvan is ook voor deze kinderen een omgeving te creëren van waaruit ze zich zonder stigma, met minder gedragsproblemen en vaak zonder medicatie kunnen ontwikkelen.

Lees en bestel hier via uitgeverij Notitia

Diagnosis and the DSM - A critical review

diagnoseandthedsmAuteur: Prof. dr. Stijn Vanheule
Uitgeverij: Palgrave Macmillan
Uitgave: 2014
ISBN: 978 1 137 40467 1

This book provides a critical evaluation of the fifth edition of the Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). Starting from a historical overview of the evolution in psychiatric diagnosis, Vanheule asserts that the diagnostic reliability of the DSM-5 is overrated: important factors that undermine its diagnostic reliability have never been sufficiently addressed and the common idea that the handbook is reliable rests on a biased interpretation of statistical data. The book argues that the DSM-5 builds on a narrow biomedical approach to mental disorders that neglects context, and proposes its replacement with a contextualizing model of mental health symptoms. Drawing from phenomenological psychiatry and Lacanian psychoanalysis, the author concludes that a reflexive account of psychopathology is urgently needed.

Lees hier en bestel via www.bol.com 

Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen

Auteur: Dr. Laura Batstra
Uitgeverij: Nieuwezijdsvoorkomadhd
Uitgave: Derde druk 2013
ISBN: 978 90 5712 344 3

Is ADHD een ziekte? Word je met ADHD geboren? Verbetert medicatie het functioneren van een kind met ADHD in alle gevallen? Het antwoord is drie keer nee, aldus Laura Batstra. Ouders en leerkrachten worden massaal verkeerd voorgelicht over ADHD. De laatste jaren is er sprake van een enorme toename in het aantal diagnosen, terwijl het voor veel kinderen mogelijk en beter is om uit het psychiatrisch circuit te blijven. Wanneer het gedrag van het kind in het 'vakje' ADHD past, is het eerste advies aan ouders meestal: medicatie. Maar medicatie heeft een aantal forse nadelen. Soms wegen de voordelen op tegen de nadelen, maar vaak niet. In veel gevallen kan met ouder- en leerkrachtondersteuning evenveel bereikt worden.

Lees en bestel hier via www.bol.com

De depressie-epidemie. Over de plicht het lot in eigen hand te nemen.

Auteur: Prof. Dr. Trudy Dehuedepressie
Uitgeverij: Augustus
Uitgave: 2008
ISBN: 9789045704302

Voor een samenvatting van het hoofdpunt van dit boek (maar niet van het hele boek) zie Dehue in De Groene Amsterdammer, 30-9-2010. 'Wat heet een epidemie?' DehueinGroeneAmsterdammer.pdf

De filosofen Maarten en Frank Meester noemen in een interview met Wim Brands De Depressie-epidemie als voorbeeld voor hun stelling dat goede filosofie mensen perspectief kan bieden en dus bevrijdend kan zijn (link).

De Depressie-epidemie is net zoals Betere Mensen geschreven vanuit een nominalistisch perspectief: het uitgangspunt ervan is dat de vraag wat telt als een stoornis onvermijdelijk een kwestie van definitie is. Een dergelijke definitie is ook historisch variabel en kan in de samenleving anders zijn dan in een beroepsgroep. Daar tegenover staat het essentialistische perspectief: het (vaak impliciete) uitgangspunt dat de definities van stoornissen vastliggen en een weerspiegeling zijn van de werkelijkheid. Het contrast tussen de beide perspectieven komt helder tot uitdrukking in een discussie in De Volkskranttussen Dehue en de hoogleraar klinische psychologie Willem van der Does uit Leiden Van der Does over Dehue  [PDF] )  en Dehue reactie op Van der Does  [PDF]  . 

Lees meer en bestel via bol.com